هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار


هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار

با رشد سازمان ها، افزایش فضای رقابتی، نياز مدیران به اخذ تصميمات سریع، صحيح و بهنگام درحال افزایش‌است. کنترل مدیریتی و تحليل اطلاعات متنوع سازمانی در حوزه های مختلف در جهت کاهش بهای تمام شده، افزایش بهره وری،......